DESCARGA DE SOLICITUDES
DEPARTAMENTO TRÁMITE IMPRESO DE SOLICITUDES
Aguas e recollida de lixo Alta no abastecemento de auga e lixo DESCARGA DOCUMENTO
Alta/conexión no servizo de sumidoiros DESCARGA DOCUMENTO
Baixa no abastecemento de auga e lixo SOLICITUDE XERAL
Cambio no titular no servizo de sumidoiros
Cambio de titular no abastecemento de auga e lixo
Reclamación no abastecemento de auga e lixo
Reclamación no servizo de sumidoiros
Casas da cultura Utilización das instalacións das Casas da Cultura Solicitude xeral
Declaración de responsabilidade
Reglamento de uso
Deportes Utilización das instalacións deportivas municipais Solicitude xeral
Educación Axudas escolaresSolicitude xeral
Matrícula na escola infantil municipal Documentación para formalizar a matrícula
Modelo de aceptación da matrícula
Modelo de autorización de fotos e video
Domiciliciación bancaria
Modelo para a recollida da crianza
Modelo de renuncia á matrícula
Modelo para a solicitude de horario
Eventos
Declaracion responsable para festas e verbeneas populares organizadas por Agrupacions Asociacions ou comisións de festa Declaración Responsable
Declaracion responsable para espectáculos públicos, actividades recreativas ou monaxe de estruturas non permanentes desmontables Declaración Responsable
Limpeza Solicitude de colectores Descargar impreso
Solicitude de retirada de colectores
Solicitude de colocación ou cambio dun colector de lixo
Solicitude da limpeza de maleza Solicitude xeral
Reclamacións sobre deficiencias en mobiliario público: bancos, fontes, bebedeiros e papeleiras dentro do núcleo urbano
Medio Ambiente Solicitude para realizar as fogueiras de San Xoán Descargar impreso
Solicitude de licenza para a tenencia de animais potencialmente perigosos Descargar impreso
Solicitude de inscrición no rexistro municipal de animais de compañía Descargar impreso
Padrón de habitantes Solicitude de alta no Padrón municipal de habitantes Descargar impreso
Solicitude de cambio de domicilio no padrón municipal de habitantes Descargar impreso
Solicitude de informe de convivencia Descargar impreso
Solicitude de certificado de empadroamento
Servizos Sociais Solicitude de axudas a familias por nacemento de fillos Solicitude axuda fillos/as
Rexistros Compulsa de documentos Solicitude Xeral
Rexistro de documentos
Rexistro Portelo único da Xunta de Galicia
Taxas,impostos,multas e outros Alegación a unha multa municipal de tráfico Descargar impreso
Orde de domiciliciación bancaria de recibos municipais Descargar impreso
Formulario identificación de conductor RADAR Descargar impreso
Solicitude de vao vivendas existentes igual ou menor de 4 prazas Descargar impreso
Modelo de solicitude de fraccionamento/aprazamento Descargar impreso
Urbanismo e obras Instancia para achegar documentación Descargar impreso
Solicitude de devolución de fianza Descargar impreso
Solicitude de cambio de titularidade de licenza de apertura Descargar impreso
Solicitude de información urbanística Descargar impreso
Solicitude de licenza urbanisica Descargar impreso
Solicitude de licenza de primeira ocupación Descargar impreso
Solicitude de ocupación vía pública Descargar impreso
Solicitude de licenza de apertura ou actividade Descargar impreso
Instancia de comunicación previa - Actividades Descargar impreso
Instancia de comunicación previa en materia urbanística(obras menores, etc...) Descargar impreso
Vodas civis Solicitude para a celebración de matrimonio civil Descargar impreso
Trámites non municipais Xunta de Galicia Descargar impreso
Deputación de Pontevedra Deputación de Pontevedra
Axencia tributaria Axencia tributaria
Seguridade Social Seguridade Social
Concello de O Grove Praza do Corgo nº 1, Pontevedra(España) 986 73 09 75 alcaldia@concellodogrove.com