galego | español
texto grande
buscar

Anuncios

(05/11/2019) Aprobación do prezo público da Escola de Música

 

(07/10/2019) Certificado do acordo plenario sobre a fixación festivos de carácter local en 2020

 

(07/10/2019) Acordo sobre a dación de contas ao Pleno das subvencións da DEPO Plan Concellos 2019

 

(27/08/2019) Exposición pública e cobranza en voluntaria dos padróns do imposto de bens inmobles (IBI) e do imposto de actividades económicas (IAE) correspondentes ao exercicio 2019

 

(05/08/2019)Exposición pública e cobramento dos padróns de mercado, feira e bancadas do 3T/2019

 

(05/08/2019) Orzamentos e Cadro de Persoal do ano 2019

 

(23/07/2019) Anuncio de cobranza relativo aos recibos do Imposto sobre Actividades Económicas de 2019

 

(27/06/2019) Publicación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal da taxa por recollida de lixo

 

(19/06/2019) Decreto 2019-0550. Resolución da Alcaldía: delegación exercicio atribucións a favor dos/as concelleiros/as

 

(14/06/2019) Acta da Comisión de Avaliación para a selección de dúas prazas de informador/a turístico/a do Concello do Grove

 

(03/06/2019) Corrección de erros de convocatoria de sanitarios

 

(20/05/2019) Bases de Axudas para Contratación alumnos obradoiro dual " A Lanzada" por parte de empresas

 

(16/05/2019) Acta do Tribunal - selección administrativo interino - 15 de maio de 2019

 

(16/05/2019) Cadro de puntuación de administrativo interino

 

(13/05/2019) Convocatoria e bases das subvencións para actividades de dinamización e promoción comercial, de hostalería e turismo . Anexos I, II, III e IV

 

(13/05/2019) Corrección de erros na convocatoria dunha praza de administrativo/a interino/a

 

(10/05/2019) Acta de notoriedade adquisición para inmatriculación de terreo

 

(10/05/2019) Acta de notoriedade adquisición para inmatriculación de terreo

 

(10/05/2019) Acta de notoriedade adquisición para inmatriculación de terreo

 

(10/05/2019) Acta de notoriedade adquisición para inmatriculación de terreo

 

(09/05/2019) Certificado da XGL do acordo de aprobación de proposta e adxudicación da 'Bolsa Ernesto Otero Goday 2019'

 

(09/05/2019) Modificación da ordenanza fiscal da recollida do lixo 

(10/04/2019) Resolución de Alcaldía, puntuación definitiva baremo Operario de Instalacións Deportivas

 

(09/04/2019) Resolución da Alcaldía. Aprobación da lista provisional de admitidos/as e excluídos/as para participar no proceso de selección dun posto de administrativo/a interino/a (exp.: 292/2019) e data do exercicio da fase de oposición

 

(05/04/2019) Convocatoria para a contratación laboral temporal de 1 operario de instalacións deportivas municipais. Puntuación provisional de baremo de méritos

 

(04/04/2019) Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso de selección para a contratación laboral temporal de 1 operario de instalacións deportivas municipais

 

(01/04/2019) Resolución da Alcaldía. Convocatoria de selección para a contratación dun/dunha xardineiro/a – Liña 3: Plan Concellos 2019 (exp. 2275/2018)

 

(01/04/2019) Resolución da Alcaldía. Convocatoria de selección para a contratación dun/dunha peón/peoa forestal – Liña 3: Plan Concellos 2019 (exp. 2275/2018)

 

((29/03/2019) Bases e convocatoria para a concesión da segunda Bolsa Ernesto Goday do Concello do Grove

 

(29/03/2019) Período voluntario de cobranza das taxas do imposto de vehículos de tracción mecánica e de entrada de vehículos e reservas de espazo  (vaos) correspondentes ao exercicio 2019

 

(29/03/2019) Período voluntario de cobranza das taxas de mercados municipais (bancadas, mercado e mercado ambulante) correspondentes ao 1º trimestre de 2019

 

(28/03/2019) Bases e convocatoria para a concesión de subvencións a asociacións e entidades sen ánimo de lucro que desenvolvan actividades culturais no ano 2019

 

(27/03/2019) Convocatoria para la contratación laboral temporal de 1 operario/a de instalacións deportivas municipais. Lista provisional de persoas admitidas e excluídas

 

(18/03/2019) Convocatoria dunha praza de administrativo interina

(18/03/2019) Resolución da Alcaldía sobre o nomeamento do tribunal para a selección dun posto de administrativo do cadro de persoal plantilla do Concello do Grove

 

(10/03/2018) Mesas e locais Eleccións Xerais 2019

 

(04/03/2018) Resolución da Alcaldía. Proceso selectivo da praza de auxiliar administrativo/a interino/a por acumulación de tarefas (6 meses)

 

(04/03/2019) Bases da convocatoria para a selección de 1 operario/a de instalacións deportivas municipais

 

(04/03/2019) Subvención da Deputación de Pontevedra. Contratos Plan Concellos 2019

 

(01/03/2019) Subvención contratos Plan Concellos 2019 Deputación de Pontevedra

 

(26/02/2019) ACTA Tribunal auxiliar admintvo. n. 7 por acumulación de tarefas - de 25 febreiro 2019 (puntuacións)

 

(25/02/2019) DECRETO 2019-0061 [Resolución 25-02-2019 ANEXO corrección erro material listaxe definitva admitidos proceso aux admtvo acum tarefas 6 meses]

 

(21/02/2019) Resolución da Alcaldía para aprobar definitivamente a listaxe de persoas admitidas e excluídas para participar no proceso selectivo da praza de auxiliar administrativo interino por acumulación de tarefas

 

(29/01/2019) Dación de contas ao Pleno das resolucións presidenciais da Deputación de Pontevedra que aproban as solicitudes de subvención deste concello formuladas con cargo ao Plan Concellos 2018 correspondentes a diversos investimentos

 

(29/01/2019) Aprobación definitiva do expediente de desafectación do dominio público dunha parcela propiedade da Deputación de Pontevedra para a súa posterior cesión gratuíta ao Concello do Grove

 

(24/01/2019) Lista puntuación proba práctica e puntuación final do proceso de selección dunha praza de Encargado/a do Mercado Municipal-mantedor/a de edificios públicos.

 

(18/01/2019) Lista definitiva de puntuación de valoración de méritos e data da proba práctica no proceso de selección dunha praza de Encargado/a do Mercado Municipal-mantedor/a de edificios públicos

 

(14/01/2019) Exposición pública e cobranza dos padróns de lixo, auga, depuración e canon 2º semestre 2018

 

(11/01/2019) Lista provisional de puntuación de valoración de méritos no proceso de selección dunha praza de Encargado/a do mercado municipal-mantedor/a de edificios públicos.

 

(11/01/2019) Instrución de aplicación ao solo rústico, campamentos de turismo (exp.: 2097/2018)

 

(07/01/2019) Exposición pública e cobranza do padrón da taxa pola prestación de servizos en mercados municipais correspondente ao 4º trimestre do 2018

 

(04/01/2018) Lista definitiva de persoas admitidas e excluídas para aprticipar no proceso de selección dunha praza de Encargado/a do Mercado Municipal-mantedor/a de edificios públicos.

 

(28/12/2018) Publicación definitiva da modificación da Ordenanza reguladora da taxa de mercados municipais

 

(28/12/2018) Calendario fiscal do Concello do Grove para o exercicio 2019

 

(21/12/2018) Lista definitiva de candidatos a xurados

 

(18/12/2018) Resolución listaxe puntuacións definitivas do proceso selectivo dun operario/a de instalacións deportivas municipais.

 

(18/12/2018) Decreto Corrección de erros puntuación baremación do proceso selectivo para operario/a de instalacións deportivas

 

(18/12/2018) Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas para participar no proceso selectivo dunha praza de Encargado/a do Mercado Municipal-mantedor/a de edificios públicos.

 

(14/12/2018) Exposición pública do expediente de desafectación do dominio público dunha parcela propiedade da Deputación de Pontevedra para a súa posterior cesión gratuíta ao Concello do Grove

 

(14/12/2018) Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas para participar no proceso selectivo dunha praza de técnico/a de Administración xeral, adscrito/a á área de Intervención

 

(13/12/2018) Delegación de atribucións do Pleno municipal na Xunta de Goberno Local

 

(10/12/2018) Criterios de Costas para servizos de tempada en praias 2019

 

(10/12/2018) Resolución resultados provisionais do proceso selectivo para operario/a de instalacións deportivas municipais

 

(04/12/2018) Resolución da Deputacion de Pontevedra sobre a concesión da subvención outorgada ao Concello do Grove para a subministración de bancos e papeleiras

 

(03/12/2018) Bases reguladoras e convocatoria polo sistema de concurso-oposición da selección de 1 encargado/a do mercado municipal-mantedor/a de edificios públicos por procedemento de urxencia

 

(28/11/2018) Convocatoria para a realización da proba práctica para a contratación laboral temporal de 1 operario/a de instalacións deportivas

 

(27/11/2018) Información pública respecto das instalacións de tempada e servizos de escolas de surf, bodyboard, longboard e pádel surf, nas praias da provincia de Pontevedra 2019. Apertura do prazo para presentación de solicitudes

 

(22/11/2018) Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas na convocatoria para a contratación laboral temporal de 1 operario/a de instalacións deportivas municipais

 

(16/11/2018) Publicación inicial da modificación da Ordenanza reguladora da taxa de mercados municipais

Texto completo coa proposta da Alcaldía>

 

(15/11/2018) Acordo da XGL do 12/11/2018 sobre a publicación de criterios sobre a normativa de aplicación no solo rustico (sede electrónica)

 

(05/11/2018) Listado provisional de admitidos e excluidos para a praza de Auxiliar administrativo interino por acumulación de tarefas. Prazo de reclamación: 3 días desde a publicación na sede electrónica.

 

(22/10/2018) Lista definitiva coas puntuacións finais de persoal directivo, docente e de apoio do Obradoiro de Emprego "A LANZADA"

 

(22/10/2018) Lista definitiva de alumn@s-traballadores/as seleccionad@s no Obradoiro dual de emprego.

 

(18/10/2018) Convocatoria á entrevista de persoal directvo, docente e de apoio do Obradoiro de Emprego "A Lanzada"

 

(18/10/2018) Lista puntuacións definitivas de equipo directivo, docente e de apoio do Obradoiro de Emprego "A Lanzada"

 

(18/10/2018) Lista puntuacións dos/as alumnos/as-traballadores/as preseleccionados/as para participar no Obradoiro dual de emprego "A Lanzada" e convocatoria para a entrevista persoal: 19/10/2018.

 

(15/10/2018) Listaxe provisional do proceso de seleción do persoal directivo, docente e de apoio do obradoiro de emprego "A Lanzada" (O Grove)

Cartel informativo das listas provisionais.

 

(15/10/2018) Bases reguladoras e convocatoria polo sistema de concurso-oposición da selección de 1 operario de instalacións deportivas municipais por procedemento de urxencia

 

(05/10/2018) Decreto de corrección de erros nas Bases a para provisión en réxime de interinidade dun posto técnico de Admón. xeral adscrito á área de intervención no Concello do Grove

 

(03/04/2018) Acta resultado selección prazo extraordinario Bolsa de EMprego Contratación LAboral Temporal Festa do Marisco 2018.

 

(02/10/2018) Acta resultado selección Técnico/a en Orientación Laboral. Puntuación da proba práctica e puntuación total.

 

(02/10/2018) Bases para a selección dun funcionario interino para a cobertura dunha praza de técnico de Administración xeral, adscrito á área de Intervención, do Ilmo. Concello do Grove

 

(01/10/2018) Apertura de prazo extraordinario Bolsa de Emprego da Festa do Marisco de 2018. (Apertura o día 2 de outubro de 2018).

Bases

Anexo I

Anexo II

 

(28/09/2018) Bases selección alumnos Obradoiro de de Emprego A Lanzada

 

(28/09/2018) Bases selección equipo directivo Obradoiro de Emprego A LAnzada

Baremo Dirección

Baremo Titoría

Baremo Docentes

Baremo Administrativos/as

 

(28/09/2018) Lista definitiva de puntuacións porceso de Selección Ténico/a en Orientación Laboral e convocatoria da proba práctica de oposición.

 

(26/09/2018) Resolución de Alcaldía Lista definitiva de puntuacións e resultados do sorteo de cada categoría da Bolsa de Emprego da Festa do Marisco 2018

 

(26/09/2018) Resolución Alcaldía resultado selección de Conserxe-Mantedores de Edificios.

 

(24/09/2018) Resolución Alcaldía Lugar do Sorteo.

ATENCIÓN LUGAR DO SORTEO EN SALA DAS CUNCHAS NO CONCELLO DO GROVE ÁS 09:30 DO DÍA 25 DE SETEMBRO.

 

(24/09/2018) Decreto de corrección de erros nas bases de enxeñeiro interino e ampliación de prazos

 

(21/09/2018) Lista de puntuacións definitivas da Bolsa de Emprego Festa do Marisco, e lista provisional das categoría de prazo excepcional Axudante Cociña e Operario Control Acceso Vahículos e data sorteo empates entre candidatos/as.

 

(20/09/2018) Puntuacións provisionais candidatos/as Orientador/a Laboral.

 

(19/19/2018) Resultado provisional da selección de Conserxes-Mantedores de Edificios. Prazo para presentación de reclamacións 2 días hábiles.

 

(19/09/2018) Listaxe de admitidos e excluídos proceso de selección Orientador/a Laboral

 

(14/09/2018) Convocatoria e bases para a provisión en réxime de interinidade dun posto de enxeñeiro/a de edificación

 

(14/09/2018) Apertura urxente da categoría de Ax. de Cociña para a Bolsa de Emprego para a contratación laboral temporal da Festa do Marisco. Prazo 3 días hábiles

 

(13/09/2018) Convocatoria proba práctica conserxes, día 17 de setembro.

 

(13/09/2018) Listaxe provisional de puntuación das persoas candidatas nas categorías establecidas na Bolsa de Emprego para a Contratación Laboral Temporal da Festa do Marisco de 2018. Prazo de reclamacións: 5 días hábiles (ata o xoves da semana próxima, incluído).

 

(11/09/2018) Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas dos postos de conserxes-mantedores de edificios.

 

(04/09/2018) Listaxe de persoas admitidas e excluídas dos postos de conserxes-mantedores de edificios.

 

(21/08/2018) Convocatoria de contratación laboral temporal de Tecnico/a de Orientación Laboral polo procedemento de urxencia. Prazo para presentar solicitudes: ata o luns 27 de agosto de 2018.

Bases

Modelo de solicitude

 

 

(20/08/2018) Convocatoria de 3 prazas de conserxe-mantedor/a de edificios para os CEIP de Comeniño, As Bizocas e Rosalía de Castro. Prazo para presentar solicitudes: ata o luns 27 de agosto de 2018.

Bases e modelo de solicitude>

 

(16/08/2018) Listaxe difinitivo de Admitidos e Excluídos na Bolsa de Emprego da Festa do Marisco 2018.

 

(03/08/2018) Orzamento e cadro de persoal 2018

 

(02/08/2018) Listaxe provisional de Admitidos e Excluídos na Bolsa de Emprego da Festa do Marisco Categoría RESPONSABLE DE ALMACEN. Prazo para presentar documentación: do 3 ao 9 de agosto de 2018.

 

(02/08/2018) Convocatoria dunha praza de auxiliar administrativo por acumulación de tarefas

 

(31/07/2018) Listaxe provisional de Admitidos e Excluídos na Bolsa de Emprego da Festa do Marisco 2018. Prazo para presentar documentación: do 1 ao 7 de agosto de 2018.

 

(13/07/2018) Modificación dos prezos das actividades deportivas do Concello do Grove

 

(03/07/2018) Acta do procedemento de selección de 7 postos de auxiliares de Policía Local

 

(02/07/2018) Acta da Comisión de Valoración da convocatoria da Bolsa Ernesto Goday 2018

 

(26/06/2018) Listaxe de nenos e nenas admitidos/as no Campamento Deportivo de Verán 2018

 

(26/06/2018) Listaxe  definitiva de persoas admitidas e excluídas para a contratación laboral temporal de 7 auxiliares de policía local

 

(20/06/2018) Acta do tribunal da selección de socorristas, patrón de embarcacións deportivas e sanitarios praias no Concello do Grove para o 2018

 

(13/06/2018) Aprobación definitiva da Ordenanza para o impulso social da lingua galega no concello do Grove

 

(13/06/2018) Aprobación definitiva da nova Taxa pola prestación do servizo de prevención e extinción de incendios, prevención de ruínas, construcións, salvamentos e outros análogos

 

(13/06/2018) Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza reguladora da taxa pola utilización e aproveitamento especial das instalacións deportivas municipais

 

(12/06/2018) Resolución da Alcaldía sobre o nomeamento do tribunal para a selección de socorristas, sanitarios e patrón de embarcacións e relación de aspirantes admitidos e excluídos

 

(11/06/2018) Formalización de contrato da obra "Humanización da rúa Alexandre Bóveda"

 

(06/06/2018) Acta do tribunal da selección do coordinador técnico de socorrismo en praias do Concello do Grove para 2018

 

(06/06/2018) Listaxe de persoas admitidas á selección de sete auxiliares de policía local do Grove

Addenda>

 

(23/05/2018) Anuncio BOP. Bases contratación socorristas e patrón. Convocatoria e bolsa de socorristas e patrón 2018

 

(23/05/2018) Anuncio BOP. Bases para a contratación de sanitarios. Bolsa de sanitarios para praias 2018

 

(23/05/2018) Modificación da Ordenanza reguladora da actividade de ocupación de terreos de uso público con mesas e outro mobiliario

 

(09/05/2018) Concesión de subvencións da Deputación de Pontevedra correspondentes á convocatoria para os plans de mobilidade sustentable para concellos de menos de 50.000 habitantes

 

(19/04/2018) Concesión de subvención da Deputación Provincial de Pontevedra Plan Concellos 2018. Liña 3 Emprego para conservación e funcionamento de bens e servizos municipais. 

Documento informativo de postos, procedementos e requisitos

 

(12/04/2018) Bases para subvencións a clubs deportivos do Concello do Grove

 

(12/04/2018) Bases para subvencións a eventos deportivos do Concello do Grove

 

(28/03/2018) Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos e designación do tribunal para a formación dunha bolsa de emprego de monitores deportivos de pádel.

 

(22/03/2018) Cobramento do padrón de auga, depuración e canon de saneamento da Xunta

 

(22/03/2018) Aprobación inicial da modificación da Ordenanza de terrazas

 

(22/03/2018) Anuncio de regularización do cemiterio parroquial de San Vicente do Grove.

 

(09/03/2018) Aprobación inicial das modificacións propostas á Ordenanza municipal reguladora da actividade de ocupación de terreos de uso público con mesas e outro mobiliario

 

(01/03/2018) Anuncio de licitación. Venta de maquinaria de carpintería de antiguo obradoiro de emprego

 

(01/03/2018) Anuncio de licitación. Adxudicación de bancadas no mercado municipal

 

(28/02/2018) Bolsa de emprego monitor/a deportivo/a de pádel Concello do Grove

                     BASES>

 

(28/02/2018) Corrección de erros do anuncio da convocatoria de subvencións para actividades de dinamización e promoción comercial de hostalería e turismo, publicado o 6 de febreiro

 

(07/02/2018)  Acordo Plenario de 29 de xaneiro de 2018 para apoiar a solicitude da MODALIDADE DE BACHARELATO DE ARTES NO IES MONTE DA VILA

 

(06/02/2018) Delegación na Xunta de Goberno Local da atribución de licitación de postos vacantes no mercado municipal

 

(06/02/2018) Ordenanza de tráfico do Concello do Grove (BOP núm. 26 do 06/02/2018)

 

(30/01/2018) Dación de contas ao Pleno Subvencións Plan Concellos 2017 da Deputación Provincial

 

(09/12/2017) Aprobación inicial da Ordenanza de tráfico do Concello do Grove

 

(05/12/2017) Calendario fiscal do contribuínte

 

(01/12/2017) Certificado plenario 27/11/2017. Dación de contas das subvencións da Deputación de Pontevedra Plan Concellos 2016

 

(28/11/2017) Informacion pública respecto das instalacións de tempada e servizos de escolas de surf, bodyboard, longboard e paddle surf, nas praias da provincia de Pontevedra. Apertura do prazo para presentación de solicitudes

 

(17/11/2017) Dación de contas das resolucións presidenciais da Deputación de Pontevedra que aproban varias solicitudes de subvención do Concello do Grove formuladas con cargo ao Plan Concellos 2017

 

(15/11/2017) Licitación de postos vacantes no mercado municipal

 

(15/11/2017) Expediente de modificación de crédito 10/2017

 

(09/11/2017) Lista de admitidos definitiva da Bolsa de Emprego Xeral Categoría de Xardinaría.

 

(06/11/2017) Prego de condicións para a adxudicación por procedemento aberto de casetas e bancadas libres no mercado municipal do Grove

Plano>

 

(31/10/2017) Cadro de Persoal do Concello do Grove. Exercicio 2017

 

(16/10/2017) Concesión de subvencións deportivas municipais del Concello do Grove 2017 

 

(16/10/2017) Lista de admitidos e de excluídos na Bolsa de Emprego Xeral Categoría de Xardinería.

Prazo para emendar os defectos do 16 ao 20 de outubro.

 

(05/10/2017) Resolucíon da Alcaldía coa puntuación obtida polos candidatos da contratación laboral temporal de técnico/a de orientación laboral por porcedemento de urxencia.

 

(27/09/2017) Resolución da Alcaldía coa listaxe de admitidos e excluídos da contratación laboral temporal de técnico/a de orientación laboral por porcedemento de urxencia.

 

(30/08/2017) Aprobación inicial orzamento e cadro de persoal 2017

 

(17/08/2017) Proxecto de humanización da rúa Castelao, entre as rúas Luis A. Mestre e Luis Casais

 

(11/08/2017) Resolución de Alcaldía coa listaxe final da Bolsa de Emprego para a contrataciónl aboral temporal da Festa do Marisco 2017, realizado o sorteo para dirimir os empates entre os/as candidatos/as

 

(04/08/2014) Implantación da Sede Electrónica do Concello do Grove

 

(03/08/2017) Resolución da Alcaldía coa listaxe coa puntuación definitiva dos candidatos/as da Bolsa de Emprego para a contratación do persoal laboral temporal da Festa do Marisco 2017 e data para dirimir os empates entre candidatos/as. Xoves, 10 de agosto de 2017, ás 10.00 h na Sala das Cunchas da Casa do Concello do Grove, praza do Corgo. O Grove.

 

(03/08/2017) ANUNCIO polo que se fai público o expediente de modificación de uso de equipamento en Monte da Vila

 

(01/08/2017) Certificado do acordo da Xunta de Goberno Local do 26 de xullo de 2017 sobre a Sede Electrónica do Concello do Grove

 

(26/07/2017) Resolución da Alcadía coa listaxe definitiva de admitidos e puntuación provisional na Bolsa de Emprego para a contratación do persoal laboral temporal da Festa do Marisco de 2017. Prazo de 5 días hábiles desde o 27 de xullo para presentar alegacións.

 

(26/07/2017) Modificación de créditos N.º3/2017

 

(26/07/2017) Modificación de uso para a construción do auditorio e escola de música

 

(11/07/2017) Listaxe de admitidos/as e excluídos/as na Bolsa de Emprego para a contratación do persoal laboral temporal da Festa do Marisco de 2017 Prazo de 5 días naturais desde o día 12 de xullo.

 

(11/07/2017) Difusión de subvencións outorgadas ao Concello do Grove pola Deputación Provincial de Pontevedra

 

[19/06/17] Listaxe de admitidos e calendario de actuacións para as prazas de socorristas, patrón e sanitarios 2017. 

 

(16/06/2017) FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE LIMPEZA DAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS  

 

(14/06/2017) BASES ESPECÍFICAS DA BOLSA DE EMPREGO PARA CONTRATACIÓN DO PERSOAL LABORAL TEMPORAL DA FESTA DO MARISCO DE 2017.

Anexo I (Solicitude de participación)

Anexo II (Postos e requisitos)

Resume de documentación a xuntar coa solicitude

Corrección de erros

Nota: O prazo de presentación de solicitudes do día 16 de xuño ata o 30 de xuño de 2017.

 

(10/06/2017) Anuncio de Convocatoria de contratación a través do Plan Concellos da Deputación Provincial de Pontevedra de 4 Peóns de Obras Públicas, 2 conductors camión e 1 auxuliar adminsitrativo. (prazo ata 20 de xuño)

 

(08/06/2017) Baremo dunha bosa de sanitarios para praias 2017

Nota: o prazo de presentación de instancias comezará a partir da publicación do anuncio no xornal Faro de Vigo

 

(08/06/2017) Bases da convocatoria e bolsa de socorristas e patrón 2017

Nota: o prazo de presentación de instancias comezará a partir da publicación do anuncio no xornal Faro de Vigo

 

(07/06/2017) EXPOSICIÓN PÚBLICA CONTA XERAL 2016

 

(02/06/2017) Resolución de Alcaldía coa lista final dos/as condidatos/as da Bolsa Xeral de Emprego do Concello do Grove, unha vez realizado o sorteo dos empates. A bolsa ten unha validez de 2 anos, a partir do do 2 de xullo de 2017.

 

(30/05/2017) Notas da valoración de méritos e do exame do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 1 coordinador técnico socorrista 2017

 

(29/05/2017) Resolución de Alcaldía coa lista definitiva coas puntuacións dos/as candidatos/as da Bolsa Xeral de Emprego do Concello do Grove e data do día do sorteo público para dirimir os empates.

 

(25/05/2017) Resultado das puntuacións obtidas no proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun auxiliar de turismo

 

(25/05/2017) Lista definitiva de a

Webcam en Directo

axenda

calendario
mes anterior febreiro | 24 mes próximo
LMMXVSD
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

noticias

Rede de
bibliotecas

perfil do
contratante

portal de
turismo

boletín ADL

Apúntate ao noso boletín

boletín OMIX

Apúntate ao noso boletín

avisos sms

síguenos en
logotipo consellería innovación e industria logotipo Ministerio Industria, turismo y comercio logotipo FEDER

2020. Concello do Grove, Praza do Corgo nº 1 | T. 986 73 09 75 | F. 986 73 13 58
aviso legal | créditos | rss
páxina accesible AA rss