Esta web utiliza cookies de terceros con el fin de mejorar el servicio web. Podrá obtener más información consultando nuestra Aviso sobre cookies.
ACEPTAR

Instancias

DESCARGA DE SOLICITUDES

DEPARTAMENTO
TRÁMITE
IMPRESO DE SOLICITUDES
Aguas e recollida de lixo
Alta no abastecemento de auga e lixo
Alta/conexión no servizo de sumidoiros
Baixa no abastecemento de auga e lixo
Cambio no titular no servizo de sumidoiros
Cambio de titular no abastecemento de auga e lixo
Reclamación no abastecemento de auga e lixo
Reclamación no servizo de sumidoiros
Casas da cultura
Utilización das instalacións das Casas da Cultura
Deportes
Utilización das instalacións deportivas municipais
Educación
Axudas escolares
Matrícula na escola infantil municipal
Eventos
Declaracion responsable para festas e verbeneas populares organizadas por Agrupacions Asociacions ou comisións de festa
Declaracion responsable para espectáculos públicos, actividades recreativas ou monaxe de estruturas non permanentes desmontables
Limpeza
Solicitude de colectores
Solicitude de retirada de colectores
Solicitude de colocación ou cambio dun colector de lixo
Solicitude da limpeza de maleza
Reclamacións sobre deficiencias en mobiliario público: bancos, fontes, bebedeiros e papeleiras dentro do núcleo urbano
Medio Ambiente
Solicitude para realizar as fogueiras de San Xoán
Solicitude de licenza para a tenencia de animais potencialmente perigosos
Solicitude de inscrición no rexistro municipal de animais de compañía
Padrón de habitantes
Solicitude de alta no Padrón municipal de habitantes
Solicitude de cambio de domicilio no padrón municipal de habitantes
Solicitude de informe de convivencia
Solicitude de certificado de empadroamento
Servizos Sociais
Solicitude de axudas a familias por nacemento de fillos
Rexistros
Compulsa de documentos
Rexistro de documentos
Rexistro Portelo único da Xunta de Galicia
Taxas,impostos,multas e outros
Alegación a unha multa municipal de tráfico
Orde de domiciliciación bancaria de recibos municipais
Formulario identificación de conductor RADAR
Solicitude de vao vivendas existentes igual ou menor de 4 prazas
Modelo de solicitude de fraccionamento/aprazamento
Urbanismo e obras
Instancia para achegar documentación
Solicitude de devolución de fianza
Solicitude de cambio de titularidade de licenza de apertura
Solicitude de información urbanística
Solicitude de licenza urbanisica
Solicitude de licenza de primeira ocupación
Solicitude de ocupación vía pública
Solicitude de licenza de apertura ou actividade
Instancia de comunicación previa - Actividades
Instancia de comunicación previa en materia urbanística(obras menores, etc...)
Vodas civis
Solicitude para a celebración de matrimonio civil
Trámites non municipais
Xunta de Galicia
Deputación de Pontevedra
Axencia tributaria
Seguridade Social